Copyright C 2014 by "Your Name"   •   All Rights reserved   •   E-Mail: yourname@yourdomain.com

WYSIWYG Web Builder

Północno - Wschodnie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych z siedzibą w Białymstoku (PWSRM) jest organizacją zawodową skupiającą ponad 100 specjalistów w zakresie szacowania nieruchomości, którzy zgodnie z nazwą Stowarzyszenia zasadniczą część swojej działalności wykonują na obszarze województw podlaskiego, warmińsko - mazurskiego oraz mazowieckiego.

Rejestracji Północno - Wschodniego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych dokonano w dniu 26 lutego 2010 r. Data rejestracji PWSRM nie oznacza jednak, że dopiero w 2010 r. zawiązał się ruch zawodowy w obszarze dzisiejszego działania Stowarzyszenia. Wszystkie osoby wchodzące w skład Komitetu Założycielskiego PWSRM wywodziły się z białostockiego Oddziału Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości, którego początki działalności sięgają 1994 roku, a który to Oddział po rejestracji Północno - Wschodniego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych został rozwiązany. Pierwszym prezesem wyłonionym na zebraniu założycielskim został Krzysztof Gabrel.

Podstawowymi celami PWSRM jest dążenie do profesjonalizacji obsługi rynku nieruchomości, wyrażanie oczekiwań, interesów i osiągnięć środowiska rzeczoznawców majątkowych, występowanie na rzecz jego potrzeb wobec organów władz państwowych i samorządowych oraz organizacji gospodarczych i społecznych, a także krzewienie solidarności zawodowej. Zadania te realizowane są poprzez organizowanie spotkań roboczych z przedstawicielami lokalnych władz i podmiotów, organizowanie szkoleń zawodowych i spotkań integracyjnych dla osób skupionych w Stowarzyszeniu oraz praktyk zawodowych dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych.

W połowie 2010 r. PWSRM przystąpiło do Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych i od tego czasu przedstawiciele Stowarzyszenia starają się czynnie uczestniczyć również w ogólnokrajowym życiu stowarzyszeniowym.Zgodnie ze Statutem PWSRM władze Stowarzyszenia wybierane są na 3 lata.

Całokształtem działalności Stowarzyszenia kieruje Zarząd, w skład którego aktualnie (kadencja 2016-2018) wchodzą:

 

Bogdan Ratasiewicz - Prezes

Krzysztof Gabrel - Wiceprezes

Małgorzata Stankiewicz - Sekretarz

Zbigniew Piszczatowski - Skarbnik

Kazimierz Fajfer - Członek Zarządu

Janusz Obrostek - Członek Zarządu

 

Pracami Komisji Rewizyjnej kieruje Zbigniew Piszczatowski

Pracami Sądu Koleżeńskiego PWSRM kieruje Paweł Moskwa

 

Przy Północno - Wschodnim Stowarzyszeniu Rzeczoznawców Majątkowych powołana jest Komisja Opiniodawcza dokonująca oceny prawidłowości sporządzania operatów szacunkowych zgodnie z art. 157 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

 

Jeżeli chcieliby Państwo przystąpić do naszego Stowarzyszenia prosimy o wypełnienie deklaracji członkowskiej i przysłanie jej na adres Stowarzyszenia.

 

 

Deklaracja
O nas Rzeczoznawcy Statut Komunikaty Szkolenia Kontakt Biblioteczka